Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Monday, December 18, 2017

tập hợp quốc dân Việt

Tập Hợp Quốc Dân Việt kêu gọi Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện CN 12-3-2017

I. Nền tảng Nội Tâm, Ý Chí, Nghị Lực, Đức Hạnh & Thành Công: 1. Quốc Dân Việt là Anh Chị Em ruột – là Bạn của Gia Đình Nhân Loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù, chỉ cương quyết nhưng ôn hòa kiên trì chống lại và ngăn chặn mọi điều ác-xấu

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh